Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο “Υπηρεσίες κομποστοποίησης επιλεγμένων τροφικών υπολειμμάτων” – (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 212299)