Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια καφέ καπακιών κάδων οργανικών απορριμμάτων 240Λ με βιο-φίλτρο” – Διευκρινήσεις & Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας – (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 213150)