Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμού 5.400.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 με τον οποίο κυρώνεται η κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (κΔε), και β) τους όρους του παρόντος τεύχους