Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΜΕΓΑΡΩΝ Προϋπολογισμού 6.110.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 με τον οποίο κυρώνεται η κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (κΔε), και β) τους όρους του παρόντος τεύχους