Λαμβάνοντας υπ’ όψιν από 30/9/2020 (αρ. πρ. 11777/30.9.2020/ΕΔΣΝΑ) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας για το Τμήμα A’ και Τμήμα Β΄

Τμήμα A’ (Προμήθεια κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης προγραμμάτων ανακύκλωσης – ευαισθητοποίησης – επιβράβευσης με περιφερειακές κονσόλες διαχείρισης γωνιών ανακύκλωσης και συστημάτων…