Διακήρυξη ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Α΄ ΦΑΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΔΙΕΘΝΗ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ…