Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 19 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης,…