Απόφαση Προέδρου με αρ. πρωτ. 6854/6.7.17, με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό για την “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΦΡΩΝ, ΛΑΔΙΩΝ, ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΑΥΜ” (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 42528)