Σχετικά με τις παρατηρήσεις - επισημάνσεις επί της μελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής, του ΥΠΕΣΔΑ και του ΥΠΕΝ