Απόφαση 523/2016 της Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την Παροχή Διευκρινήσεων επί της διακήρυξης και της μελέτης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ»