Απόφαση 503/2018 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με θέμα: Λήψη απόφασης για Διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία για τον διαγωνισμό “Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ και αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων” (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 65293)