Απόφαση 459/2018 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με θέμα: “Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» και χορήγηση περαιτέρω διευκρινήσεων.” (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 65293)