Απόφαση 435/2018 της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ με θέμα: Διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία για τον διαγωνισμό «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ και αξιοποίησης των παραγομένων προϊόντων». (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 65293)