Απόφαση 39/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σύμφωνα με την οποία παρατείνεται κατά μία ημέρα η αποσφράγιση των προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την ‘’Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της’’, δηλαδή για τις 03/03/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.