Απόφαση 281/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. επί αιτήματος για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης & Ελέγχου για τους ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής, τους ανενεργούς – αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού»