Απόφαση 270/2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ με θέμα: “Ακύρωση του τρέχοντος Διαγωνισμού που αφορά στις «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου για τους ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής, τους Ανενεργούς – Αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού»”. (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 78521)