Απόφαση 266/2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ με Θέμα: “Λήψη απόφασης επί διευκρινιστικών ερωτημάτων και αιτημάτων παράτασης χρόνου υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αναφορικά με Ηλεκτρονικό, διεθνή διαγωνισμό με ανταγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου για την «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων»”. (Αριθμός Συστήματος στην Πλατφόρμα Δημοσίων έργων : 84390)