Απόφαση 258/20 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις σε υποβληθέν ερώτημα στο πλαίσιο του διαγωνισμού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΚΑΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, τους ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΧΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ» ΤΜΗΜΑ 1 (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 92192) – ΤΜΗΜΑ 2 (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 93768)