Απόφαση 257/20 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις επί του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων.