Απόφαση 247/2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με θέμα: Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινίσεων ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα σχετικά με το διαγωνισμό «Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ευθύνης ΕΔΣΝΑ» (Συστημικός αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 76842)