Απόφαση 242/2016 Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την παροχή διευκρινίσεων επί του διαγωνισμού για την «Συντήρηση Κινητού Εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ».