Απόφαση 228/2016 Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που έχουν τεθεί, και λήψη απόφασης επί αιτήματος εταιρείας NIGICO για παράταση διενέργειας ημερομηνίας διαγωνισμού αναφορικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανογραφικού κέντρου (DATA CENTER) κεντρικών γραφείων».