Απόφαση 108/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ με θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήματος για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό με αντικείμενο την «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε “Πράσινο Εργοστάσιο”». (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 83520)