ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Στις 09/07/2020 Δημοσιεύθηκε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθμ. πρωτ. 7801/8.7.20 Διακήρυξης του Διαγωνισμού σύμφωνα με την ανακοίνωση που θα βρείτε εδώ.

Παρακαλώ να λάβετε υπ’ όψιν τα Τεύχη Δημοπράτησης με ημερομηνία Δημοσίευσης 09/07/2020 (ανωτέρω) που εμπεριέχουν την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 7938/9.7.20 Τεύχη Δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΔΣΝΑ » με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 94578)