Ανακοίνωση περί παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τον διαγωνισμό «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων»”. (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 84390)