Ανακοίνωση παράτασης υποβολής προσφορών για την διακήρυξη με τίτλο «Υπηρεσίες Εξευγενισμού & Διαχείρισης Υλικών & Υπολειμμάτων Ανακύκλωσης» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 103984)