Ανακοίνωση αναβολής και ορισμού νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στις ομάδες Α και Β του διαγωνισμού για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων. (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 93874, 93993)