Αλλαγή Ημερομηνίας Διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες Φύλαξης (upd 18/04/2016). Τεύχη Δημοπράτησης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα την υπ’ αριθ. 161/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με αντικείμενο τις “Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α.”