Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμου προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων ομάδας Γ (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 94016)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ’Τεύχη Δημοπράτησης που εμπεριέχουν την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Διακήρυξης (αρ. πρωτ 7938/9.7.20) και διορθωμένα αρχεια ΕΕΕΣ του Ηλεκτρονικού…