1η ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διαγωνισμού – Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων έργου και παρελκομένου εξοπλισμού, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 222155 (ΟΜΑΔΑ Α), 222159 (ΟΜΑΔΑ Β), 222163 (ΟΜΑΔΑ Γ), 222164 (ΟΜΑΔΑ Δ))