Πρόγραμμα LIFE BIOWASTE

ATHENSBIOWASTE-Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα-Η περίπτωση της Αθήνας

 Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) συμμετέχει από τον Σεπτέμβριο του 2011 στη Κοινοτική Χρηματοδοτική Δράση LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση και συγκεκριμένα στο έργο ATHENS BIOWASTE: “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα – Η περίπτωση της Αθήνας”.

Το έργο ATHENS BIOWASTE (www.biowaste.gr) έχει στόχο την πρώτη πιλοτική διαλογή των βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφών) στην πηγή σε επιλεγμένες περιοχές των Δήμων Αθηναίων και Κηφισιάς και την επεξεργασία αυτών στη μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΕΜΑ) του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας. Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία των δύο προαναφερόμενων Δήμων με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α., το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την εταιρεία ΕΠΤΑ ΑΕ-Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων.

Ειδικότερα, με την ανάπτυξη κατάλληλων λογισμικών εργαλείων θα προσδιορισθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη των βιώσιμων μεθόδων διαχείρισης των βιοαποβλήτων από τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής), ενώ θα πραγματοποιείται αξιολόγηση της ποιότητας του παραγόμενου κόμποστ για διαφορετικές  συνθέσεις και μεθόδους συλλογής των βιοαποβλήτων.

Μέσω των προαναφερθέντων στόχων και με τη διαμόρφωση κατάλληλου οδηγού θα διευκολυνθεί η δημιουργία αγοράς για το κόμποστ και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, των αρμόδιων αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. Επιπρόσθετα, θα συνταχθούν προτάσεις για την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και νομοθετικών διατάξεων διαχείρισης των βιοαποβλήτων.

Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε η εφαρμογή σε πιλοτικές περιοχές του Δήμου Κηφισιάς και τα προδιαλεγμένα βιαπόβλητα ήδη τροφοδοτούνται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σε ξεχωριστή γραμμή κομποστοποίησης ενώ σύντομα αναμένονται και τα πρώτα φορτία από τον Δήμο Αθηναίων.

Το πρόγραμμα Life+ είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Ο κύριος σκοπός του προγράμματος Life+ είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Links: www.biowaste.gr, www.facebook.com/athensbiowaste

Biowaste-έντυπο οδηγιών Δήμος Αθήνας

Biowaste έντυπο οδηγιών Δήμος Κηφισιάς