Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 153663)